1000+ KROONLUCHTERS & PLAFONNIERES EN WANDLAMPEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve, gevestigd te Oldebroek
Versie geldig vanaf 01 januari ’18

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve, www.kroonluchtercollectie.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kroonluchteratelier De Rode Hoeve behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kroonluchteratelier De Rode Hoeve erkend.
1.4 Kroonluchteratelier De Rode Hoeve garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Op het frame van oude en/of antieke kroonluchters zit vaak een oude patina.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kroonluchteratelier De Rode Hoeve bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Dit geldt niet voor nieuwe kroonluchters waar een levertijd van 5 tot 6 weken op zit.
2.3 Aan de leveringsplicht van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kroonluchteratelier De Rode Hoeve geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kroonluchteratelier De Rode Hoeve tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en bij nieuwe kroonluchters inclusief 21% BTW. De oude kroonluchters zijn margeartikelen.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kroonluchteratelier De Rode Hoeve heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Kroonluchteratelier De Rode Hoeve. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in oorspronkelijk staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Producten die bezorgd zijn door Kroonluchteratelier De Rode Hoeve dienen op dezelfde wijze geretourneerd te worden. De afnemer dient hiervoor een afspraak te maken met Kroonluchteratelier De Rode Hoeve. De transportkosten bedragen € 75. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kroonluchteratelier De Rode Hoeve er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Indien de lamp dan wel de ketting en/of het snoer speciaal voor de afnemer op maat zijn gemaakt ontvangt de afnemer een waardebon van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve ter waarde van het aankoopbedrag minus verzendkosten/bezorgkosten van € 75. Deze waardebon is te besteden bij Kroonluchteratelier De Rode Hoeve.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kroonluchteratelier De Rode Hoeve, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve. Kroonluchteratelier De Rode Hoeve houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Kroonluchteratelier De Rode Hoeve respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Kroonluchteratelier De Rode Hoeve maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde lamp verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kroonluchteratelier De Rode Hoeve) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Kroonluchteratelier De Rode Hoeve. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Kroonluchteratelier De Rode Hoeve schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in de oorspronkelijke staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Kroonluchteratelier De Rode Hoeve gegrond worden bevonden, zal Kroonluchteratelier De Rode Hoeve naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Kroonluchteratelier De Rode Hoeve is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Kroonluchteratelier De Rode Hoeve in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kroonluchteratelier De Rode Hoeve zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kroonluchteratelier De Rode Hoeve slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Kroonluchteratelier De Rode Hoeve kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Kroonluchteratelier De Rode Hoeve en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Kroonluchteratelier De Rode Hoeve op haalbaarheid is beoordeeld en per e-mail bevestigd is aan de afnemer.
8.2 Kroonluchteratelier De Rode Hoeve behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Kroonluchteratelier De Rode Hoeve is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kroonluchteratelier De Rode Hoeve alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Kroonluchteratelier De Rode Hoeve behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kroonluchteratelier De Rode Hoeve gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Kroonluchteratelier De Rode Hoeve bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Kroonluchteratelier De Rode Hoeve is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kroonluchteratelier De Rode Hoeve en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oldebroek kennis, tenzij Kroonluchteratelier De Rode Hoeve er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.